Wednesday, October 23, 2013

keya Muhammad(saw) ne Rafayadain keya tha ?

Namaz e Nabwi صلى الله عليه و سلم (Raf-ul-yadein)


Raf-ul-yadein

Allah Ke Rasool saw ne farmaya Namaz ussi tarah pado jistarah tum mujhe padte hue dekhte ho ,

[Bukharh , kitab ul Azan Hadees no 231 , 6310]


Raful Yadein , Matlab Dono Haato Ka Uthana Namaz mein 4 Jagah Par Sabit Hai ,

1- Namaz ke Suru Main Takbeek Tahreema ke Waqt ,
2- Ruku se Pahle ,
3- Ruku ke Baad ,
4- Teesri Rakaat ke suru mein ,
Upar Bataye gaye Jagah par Haat Uthane ki Daleel Hadees se Sabit Hai,

1- Abdullah bin zubair raz , Farmate hai Maine Abu Bakr raz , ke pichhe Namaz padhi wo Namaz ke shuru mein or ruku se pahle or Ruku se jab sar uthhate the to apne Dono Haath Kandho tak uthhate the or kahte the ke Nabi saw , bhi Namaz ke shuru mein or Ruku se pahle or Ruko se sar uthhane ke baad issi tarah Rafaydeinkerte the ,
[Bahqi , 2 /73]


Iske Ravi thik Hai ,

2- Umar Faroque raz , ek martaba Logo ko Namaz ka tareeka batane ka iraada kiya to Qibla ki taraf Munh kar ke khadhe ho gaye or Dono Haatho kokandho tak uthhaya , phir “ Allahu Akber “ kaha phir Ruku kiya or isi tarah Haaton ko Buland kiya or Ruku se sar uthha ker bhi Rafaydein kiya ,
[Bahqi , 1/415 , 416]


Is ke Raawi sahih hai dekho Nasbur Raya ,

3- Ali raz , Fermate hai Nabi saw,Namaz ke shuru mein , Ruku meinjaane se Pahle or Ruku se sar uthhane ke baad or do Rakaatein padh ker khade hote waqt Rafaydeinkerte the,
[Abu Dawood , kitab us Salath , Hadees no 744 ]
[Ibne Maazah , 864 ,Tirmizi , 3423]


Isi Imaam Albane ne Hasan kaha hai,or Imaam Tirmizi ne Sahi kaha hai ,

4- Abdullah bin Umar raz Fermate hai ke Nabi saw , shuru Namaz me Ruku se pahle or Ruku ke baad apne Dono Haath kandho tak uthaya kertethe orsajdah mein aisa nahi kerte the ,
[Bukhari , kitab us Salath ,Hadees no 735 , 736 ,738,]
[Muslim , kitab us Salath ,Hadees no 390 , 391]


5- Abdullah bin Umar raz khud bhi Namaz ke shuru mein , Ruku se pahleRuku ke baad or do Rakaate pedh ker khada hote waqt Rafaydein kerte the or fermate the ke Nabi saw, bhi isi tarah kerte the ,
[Bukhari , kitab us Salath ,Hadees no 739]


6- Imam Bukhari rahimahullah ke ustaad Ali bin Madni Rahimahullah Fermate hai ke Ibn Umar raz ki Hadees ki bunyad per Musalmaano pe Rafayadein kerna zuroori hai ,
[At Talkhee sul Habeer , jild 1 , page 218]

7- Malik Bin Huwairas Raz Namaz ke shuru mein Rafayadein kerte the, phirjab Ruku kerte to Rafayadein kerte , or jab Ruku se sar uthhate to Rafayadein kerte or yeh fermate the ke Nabi saw , bhi isi tarah kiya kerte the,
[Bukhari , kitab us Salath ,Hadees no738 ,]
[Muslim , kitab us Salath ,Hadees no 391]

8- Waail bin Huzr raz , Fermate hai ke Maine Nabi saw ko dekha jab aap Namaz shuru kerte to Allah Akbar” kahte or apne Dono Haath uthate, phir apna Haath kapre mein dhaank lete phir daayan haath baayen per rakhte, Jab Ruku karne lagte to kapro se haath bahar nikal lete “ Allah Akber“ kahte or Rafaydein kerte , jab Ruku se uthhte to “ Saameallah Huleman Hameedah “ Kahte or Rafaydein kerte,
[Muslim , kitab us Salath ,Hadees no 401]


Waail bin Huzr raz , shan 9 Hijri , or 10 hijri mein Nabi saw ke paas aaye ,is liye Sabit hua ke Nabi saw , 10 Hijritak Rafayadein kerte the, 11 Hijri me Nabi saw ne Wafaat paayi , is liye aakhir Umr tak Rafayadein Karna sabit hua ,


9- Abu Hummayed Sahaadi raz , se riwayat hai ke unhone Nabi saw ke 10Sahaba ki jamat mein kaha ke main tum sab se zayada Nabi saw , ke Namaz ki tarike jaanta hun , Sahaba raz , ne kaha to phir hamare saamne Nabi saw ki Namaz bayan karo , Abu Hummayed raz , ne kaha jab Allah ke Rasool saw , Namaz ke liye khade hote to apne dono Haat Khandhe ke Barabar uthate , phir takbeer tahremakahte , phir Quran padte , phir Ruku ke liye takbeer kahte or apne Dono Haaton ko Khandhe ke Barabar uthate, phir Ruku karte or apni hateliyan apni ghutno par rakhte, phir Ruku ke dauran kamar seedhe karte , in mein na apna saar jhukhate or na buland karte yani peeth or saar barabar rakteor phir apna saar Ruku se uthate phir kahte ,
Sami Allah Hu’lemaan Hameeda , phir apne dono haato uthate yaha tak ke un ko apne kandhon ke barabar karte or kaaomo mein itminnan se seedhe khade ho jate,phir Allahu Akbar kahte, phir zameen ke taraf Sajdah ke liye jhukte or apna dono haat baazu apne dono paaon raano or zameen se dur rakhte or apne dono paaon ki ungliyan khulte is tarah ke ungliyan ke sirre Qibla ki ur hote phir apna SaarSajdah se uthate or apna bayan paaon moodte yani biccha lete phir uspar baithte or seedhe hote , yaha tak ke har haddi apne thikhane par aa jatiyani itminnan se zalsha mein bhaithte, phir doosra Sajdah karte , phir AllahuAkbar kahte or uthte or apna baayan paaon moodte phir us par bhaithte or itminnan se kahte or yaha tak ke har haddi apni thikhane par aa jati yani itminnan se Istheraahat ke zallse meinbhaithte ,

phir doosri Raakat ke liye khade hote ,phir issi tarah doosri Raakat mein karte,phir jab do Raakat pad kar khade hote to Allahu Akbar kahte or apne dono Haat Khandhe keBarabar uthate , jaisa Namaz ke suru mein takbeer ula pahla takbeer ke waqt kiya tha , phir issi tarah apni baki Namaz mein karte , yaha tak ke jab woh Sajdah hota jiske baad salam hai yani aakhri Rakaat ka doosra Sajdah jis ke baad bhaith kar Tashahud , Darood or Du’a pad kar Salam fher te hai apna baayan paaon daahene pindliya ke niche se bhahar nikaalte orbaayen or Kullhe par bhaithte , phir Salam fherte , yeh sun kar un Sahaba raz ne kaha aye Abu Hummayed Sahaadi , apne sach kaha , Allah ke Rasool saw issi tarah Namaz pada karte the ,
[Abu Daood , Kitab us Salath ,Hadees no 730 , 963 ]
[Tirmizi , Kitab us Salath ,Hadees no 304]
[Ibne Hibban , 5/ 182 , 184]


Ise Ibn Hibban , or Nawabi ne sahih kaha hai ,Imam Tirmizi ne Hasan sahi kaha hai,


Imaam Ibn Khuzema Rahimahullah is Hadees ko riwayat kerne ke baad Fermate hai ke maine Muhammad bin Yahyaa ko ye kahte hue suna ke jo shaksh hadith Abu Humeed raz ki Hadees sunne ke bawazud Ruku mein jaate or us se sar uthhate waqt Rafayadein nahi kerta to uski NamazNaaqis hogi ,
[Sahi Ibne Khuzema ,1/298 , 588 ]


10- Abu Musa Ashaari raz ne ek din logon se fermaya , Kya Main tumhe Nabi saw ki Namaz na batau ? Yeh kahker unhone Namaz pedhi Jab Takbeer e Tahreema kahi to Rafayadein kiya,phir jab Ruku kiya toRafayadein kiya or Takbeer kahi phirShamee Allahuleemand Hameeda kah kar Dono Haath khandho taak uthaya phirkaha isi tarah kiya karo ,
[Daru Kutni 1 /292 ] [ Hafiz Ibne Hazar ]
[ Altalkhees 1 /219]

Ibn Hazar ne kaha ke raawi thik hai ,


11- Abu Huraira raz ,fermaate hai ke Nabi saw, Namaz ke shuru mein , Ruku se pahle or Ruku kebaad apne Dono Haath khandho tak uthhaya karte the ,
[ Abu Daood ,kitab us Salath ,Hadees no 738 ]
[ Ibne Maazah , 860 ] [Ibn Khuzema 1 /344 , 694]


Ibne Khuzema ne sahi kaha hai ,


11- Jabir bin Abdullah raz , Jab Namaz shuru kerte , Jab Ruku kerte or jab Ruku se sar uthhate to Rafayadeain kerte or fermaate the ke Nabi saw bhi isi tarah karte the ,
[Masnad us Siraj ] [Ibn Maazah 868 ]

Imaam Ibn Hazar ne kaha ke is ke raawi sahih hai ,


Kabhi Imaam jahri Namaz mein Sajdah wali Aayat Tilawat karte hai ,is surat mein Imaam or Muktaadi Ruku se pahle Sajdah karte hai , to urWaqt Kiyaam se Sajdah mein jaate hue Rafayadein nahi kiya jayega , kyon ke yeh Nabi saw se Sabit nahi ,
[dil]


RAFAYADEIN KA MASLA HADEES KI ROSHNI MEIN ,
Rafayadein kehte hai ruku se pehle aur ruku ke baad haato ko kando takutana.

1. Musalmano! Rasoolullah (saw) tumhare liye ek umda namuna hai, unke liye jo Allah aur yaum-e-akhirat par imaan rakhte hai aur Allah ko bahoot yaad karte hai , Surah Ahzaab:21 ]

2. Aye Nabi! Logo ko keh di jiye ke Allah aur Rasul ki baat maano, agar wo na maanein toh Allah aise kafiro ko dost nahi rakhta.

3. Aap(saw) ne farmaya: Jo shakhs Meri sunnat se muh phere, wo Meri ummat me se nahi hai ,Bukhari ,

4. Abdullah ibn Masood(ra) farmate hai: Agar tum ne Apne Nabi(saw) ki sunnat ko chhod diya toh tum gumrahho jaoge, balki kafir ho jaoge, Muslim ,

5. Abdur Rahman bin Mahdi farmate hai: Rafayadein sunnat hai. 
[Juz Bukhari; safa:22 ]

6. imaam ibn Qayyum farmate hai: Jisne Rafayadein chhod diya, beshak usne Sunnat ko chhod diya ,
[Aalamul Mouqiyeen; safa:257 ]

7. imaam Shafai farmate hai: Jo shakhsruku me jaate aur ruku se sar uthaa tewaqat Rafayadein nahi karta, wo Rasul(saw) ki sunnat ko chhod ne wala hai ,
[Al Aalaam; safa:657]

8. imaam ibn khuzaimah farmate hai: Jisne namaz me Rafayadein chhodi, beshak wo namaz ka rukan chhod ne wala hai ,

9. imaam Auzayi aur Hamidi aur ek jamat ka mazhab hai ke Rafayadein wajib hai aur iske chhod ne se namaz fasid ho jaati hai ,


RAFAYADEIN , ISKE MAANI O HIKMAT:

10. Abdullah bin umar(ra) farmate hai:Rafayadein namaz ki zeenat hai ,Zarqani; safa:142Neel ul Avtar; safa:28Ayni; jild:3, safa:7 ,

11. Rafayadein dono haato ka utha neko kehte hai.

12. imaam Shafai(rh) farmate hai ke shuru namaz ke aur ruku ke waqat Rafayadein karne se ek toh Allah ki tazeem hoti hai aur doosra Rasul(saw)ki sunnat ki itteba hoti hai ,
Nawawi; safa:167Aalaam; safa:657 ,

13. Noman bin Abi Ayaash(rh) farmatehai ke har cheez ke liye zeenat hai aurnamaz ki zeenat shuru-e-namaz aur ruku me jaane aur ruku se sar utha neke waqat Rafayadein karna hai , Juz Bukhari; safa:21 ,

14. imaam Mohammad ibn Sireen(rh), Tabaee farmate hai ke Rafayadein karna namaz ki takmeel ka baayis hai ,
juz Bukhari; safa:17Talkhisul Habeer; safa:28 ,

15. Abdul Malik(rh), Tabaee farmate hai ke Mai ne Saeed bin Jubair(ra) se namaz me rafayadein karne ki nisbat daryaft ki, toh unho ne kaha ke ye wocheez hai ke teri namaz ko muzaiyyan kar deti hai ,
Baihaqi; jild:6; safa:75 ,

16. Aqba bin Aamir(rh) farmate hai ke namaz me rafayadein karne se 10nekiyo ka sawab milta hai ,
Fatawa ibn Taimiyah; Safa:376
Talqisul Habeer; Safa:8 ,


Goya 2 rakat me 50 aur 4 rakato me 100 nekiyo ka izafa hota hai. Bad-khismat hai wo insan, jo is neymat, itteba-e-sunnat aur nekiyo semehroom rehta hai ,


RASUL(SAW) HAMESHA RAFAYADEIN KARTE TE:

17. Abu Bakr Siddiq(ra) farmate hai ke Mai ne tamaam umr Rasul(saw) ke saath namaz padhi, Aap(saw) hamesha shuru-e-namaz aur ruku se sar utha te waqat Rafayadein karte te ,
[Baihaqi; Jild:2, Safa:73 ]

18. imaam Baihaqi(rh) aur imaam ibnHajar Askalani(rh) farmate hai ke is hadees ke sab Raawi Siqqa(mazboot) hai.
[Baihaqi; Jild:3; Safa:73 ,
[ Talqees; Safa:82 ,]

19. imaam Hakim ne kaha ke ye hadees mehfooz hai ,
[Talqisul Habeer; Safa:83 ]

20. imaam Abdur Razzaq farmate haike Makkah ke log jo Rafayadein karte hai, inho ne ye tarika ibn jareejse dekha aur ibn jareej ne ye tarika Ataa bin Abi Rabaah se liya aur Ataa ne ye tarika Abdullah bin Zubair se liya aur Abdullah bin Zubair ne ye namaz, Abu Bakr Siddiq(ra) se liya aur Abu Bakr(ra) ne ye tarika Rasul(saw) se seekha aur Rasul(saw)ne ye namaz, Jibrael(as) se seekhi aur Jibrael(as) ko ye namaz, Allah Taala ne sikhayi ,

[Baihaqi; Jild:2, Safa:73
[Taqreejul Hidayah; Jild:1, Safa:217 ]
[Talqees; Safa:82 ]

21. Aur Musqi me hai ke imaam Abu Dawood aur imaam Tirmizi aur imaam Ahmed ne Sahi kaha hai ,
[Musqi; Safa:165 ]
[dil]

Ahnaaf hazrat ke sartaaz , hz imam muhammad (rh) ka naara-e-haq rafulyadin barhak hai..

hz imam muhammad jo hanafi maslakke maane hue imam hai…saara zakhira hanafi maslak ka unhi ki mahnat ka wa unhi ki koshishon ka nateeja hai.. Aap imam abu haneefa ke khaas shargird hain..aap apni mashoor kitaab (MOATTA IMAM MUHAMMAD) me rafulyadain ki sahih hadith laaye hain…


BAAB IFTATAH AS-SALAT dekhiye

ANN ABDILLAHIBNI UMAR KAALA KAANA RASOOLILLAHI SALLALLAHU ALLAIHI WASALLAMA IZFAT- TAHASSALAATA RAFAYADAIHI HAZ WAMNA KIBAIHI WA-IZA KABBARA LI-RUKOO E RAFAYADAIHI WA -IZA RAFA-AA SAHU MIN RUKOO -E RAFAYADAIHI SUMMA KAALA SAMIALLAHU LIMAN HAMIDAHU SUMMA KAALA RABBANA WA LAKAL HAMD

[MOATTA IMAM MUHAMMAD]


Translation: hz abdullah ibn umar se riwayat kai ki ” rasoollullah sallallahuallai hi wasallam jab namaaz shuru karte to rafulyadain karte aur jab rukoo ke liye takbeer kahte to rafulyadain karke ” samiallah limam hamida aur rabbana lakal hamd kahte….

imam muhammad ne huzoor (saw) ki sahih hadith apni kitaab me laakar maan liya ki rafulyadain unki sunnat-e-sahiha se saabit hai…
Ab to hanafi bhaiyon ko bhi yah sunnat maan leni chahiye ,
[dil]

Shaikh ABDUL QADIR JILANI (rh) ka fatawa ,Raf-ul-yadaini indal if titahi war rukui wa rafa -i-minhu
hz peer jilaani (RH) farmate hain ki”namaaz me takbeer-e- oola ke waqtaur rukoo me jaate waqt, aur rukoo se uthte waqt rafulyadin karna chahiye”.
[Gunyat ut Talibeen ]
[dil]

Rafulyadain ke baare me 400 riwayaten ,

Allama mujaddin firozabadi lekhak kamoos, safrus-aadat me likhte hain.

Riwayaton ke jyadati ki wajah se (teen maukon paq saabit rafulyadain) mutawaatir hadith ke jaise hain. Is masle me 400 hadithsen aur aasaar ye hain. Ashrahmubashra sahaba( jinhe huzoor ne unki jindgi me jannati kaha) ne inko riwayat kiya hai. Nabi (SAW) isi tarahnamaaz padhte rahe, yahan ki is duniya se rukhsat ho gaye. Iske siwa kuch saabit nahi….

Rafulyadain qaayam karo aur Nabi kisunnat zinda karo mere bhaiyon
[dil]


Rafulyadain karne ki daleel hanafi maslak se


Shah Waliullah dehlwi ka fatawa , no 1 ,
Shah Waliullah(rh) farmate hain ki jab rukoo karne ka iraada karen to rafulyadain karen aur jab rukoo se siruthayen, us waqt bhi rafulyadain karen. Main rafulyadain karne walonko na karne walon se accha samajhtahoon. Kyonki rafulyadain karne ki hadeesen bahut zyada hai aur bahut sahih hain ,
[Hujjat ullahil-balgha part 2]
[dil]


Maulana Abdul Haiy hanafi ka fatawa no 2 ,
“yaani huzoor se rafulyadain karne ka bahut kaafi aur bahut accha saboot hai. Jo log kahte hain ki rafulyadain mansookh hai unki baat bina daleel hai ,
[Taalikul Mumajjid ]
[dil]


durre-mukhtar ka fatawa no 3
hanafi maslak ki sabse bharose mand kitab durre-mukhtar me hai ki” jisne kaha ki rafulyadain se namaaz me nuksaan aata hai uski baat sahih nahihai. Aur rukoo me jaane se aur rukoo se uthne ke waqt rafulyadin karne senuksaan nahi hai….
Jakheera me hai ” raf-ul yadaineela-tufs idus-salata
yaani rafulyadain se namaaz me kharaabi nahi padhti ,
[dil]

Imam Sabki(r h) farmate hain ashrah mubashrah se RASOOLULLAH SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM ka rafayadain karna marwi hai wo ye hain ,

1.Abu Bakar Siddeeq(r a)
2.Umar Farooq(r a)
3.Usman(r a)
4.Ali(r a)
5.Talha(r a)
6.Zubair(r a)
7.Saad(r a)
8.Saeed(r a)
9.Abdur Rehmaan bin Aowf(r a)
10.Abu Ubaidah bin Jarrah(r a)


Ye hain ashrah mubashrah sahaba e Rasool saw jo sabke sab farmate hain ke RASOOLULLAH SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM ruku mein jane or ruku se sar uthane ke waqt rafayadain kiya krte thai,

Inke ilwaha dosre sahab jinse RASOOLULLAH SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM ka rafayadain karna marwi hai wo ye hain ,


1.Maalik bin Hawris(r a)
2.Zaid bin Saabit(r a)
3.Abi bin Ka’ab(r a)
4.ibne masood(r a)
5.Abu moosa ash aasari(r a)
6.Abdullah bin Abbas(r a)
7.Hasan(r a)
8.Bara’a bin Aazib(r a)
9.Ziyad bin Haaris(r a)
10.abu Qatadah(r a)
11.Sahal bin Saad(r a)
12.Abu Saeed Khudri(r a)
13.Husain(r a)
14.Umru bin A’as(r a)
15.Abu Hurerah(r a)
16.Uqba bin Aamir(r a)
17.Ammar bin Yaasir(r a)
18.adi bin ajlaan(r a)
19.Abu Masood Ansaari(r a)
20.Abu Drda(r a)
21.Abdullah bin Umar(r a)
22.Abdullah bin Zubair(r a)
23 Anas bin Maalik(r a)
24.Waail bin Hajar(r a)
25.Abu Hameed Sa’adi(r a)
26h.Abu Aseed(r a)
27.Maaz bin Jabal(r a)
28.Salmaan Farsi(r a)
29.Barida bin Haseeb(r a)
30.Hukum bin Umru(r a)
31.Abdullah bin Umru(r a)
32.Aaisha(r a)
33.Barerah(r a)
34.Umme Drda(r a)

[Juze Sabki p.9] [Sahi Bukhaari p.6]
[Tirmizi p.36] [Tohfatul Howzi p.219]
[Taliqul Mugni p.111] [Taliqul Mumjad p.91]
[dil]


RAFUL YADAIN PE MUNAZARA ,

Imaami Waki ibni Jarah bayaan karte hain ki KUFAA ki aik masjid me IMAAMABU HANEEFA RA aur IMAAM ABDULLAH IBNI MUBAARAK RA nimaaz padh rahe the ki imaam abu haneefa ra ne dekha ki imaam abdullah ibni mubarak ra nimaaz meRAFUL YADAIN kar rahe hain jab nimaaz se dono faarig howe to imaam abu hanifa ra ne imaam abdullah ibni mubaarak ra se poochaki

aiy abdullah kahen aapko hawaa me udne ki iraada to nahi jo aap rukoo me jaate waqat aur rukoo se waapas aate waqat apney haath hawaa me utha rahey ho


JAWAAB mai Imaam Abdullah ibni Mubarak ra ne Farmaya ” agar muje hawaa me udney ka iraada hota to me nimaaz k shuru me (takbeeri tehreema) karne se hi hawaa me udtaa jab me takbeeri tehreema karne se me hawaa me nahi udaa to beech me RAFUL YADIAN karne se kaise me hawaa me ud sakta hoon”
Imaami wakee ra farmatey hain ki imaam abdullah ibni mubarak ra bade haazir jawaab they aur JAWAAB sun kar imaam abu haneefa ra Kuch na keh sake aur masjid se chaley gaye…


is waaqe ko ,
1-imaam baihaqee ra ne SUNANI KUBRAA me ,
2-imaam ahmad ibni hambal ra ne KITAABO SUNNAH me ,
3-imaam bukhari ra ne apni kitaab JUZ UL RAFUL YADAIN me ,
4-imaam khateebi bagdaadi ra ne TAAREEKHI KHATEEB me zikir kya hai,

[dil]


JHOOT BOLNE KE LIYE AQAL KA HONA ZAROORI NAHI :


Apni baat shuru karne se pahle main ye baat batata chalun ke RAFULYADIN kya hai, kyon kuch muqallideen ko iske baare me malum hi nahi….


Abdullah bin umar r.a. Shuru Namaz me, rukoo se pahle rukoo ke baad aur do rekaate perh ker khara hote waqt Rafadain kerte the aur fermatethe ke Rasulullah sws bhi isi tarah kerte the.
[Bukhari 739]

yani shruru namaz me rukoo se pahleaur rukoo ke baad haath uthane ko rafulyadain kahte hain…


Ab main mauzu par aata hun.

Kuch jaamid muqallideen yah daleel dete hain ki murti parast(idol worshipper) aasteeno aur bagalon me but(idol) rakhkar laate they, buton ko giraane ke liye rafayadain kiya gaya, baad me chhod diya gaya, lekin hadith ki kitabon me iska kahinkoi saboot nahi hai, albatta yah daleel jaahil muqallidon ki zabaano par ghoomta rahta hai………..


Neeche likhe gaye umoor se is daleelki kamzori wajeh hoti hai:


1- makkah me but(idol) they magar jamaat farz nahi thi, madina me jamaat farz hui magar but nahi they, phir but parast madina me kin buton(idols) ko bagalon me dabaayemasjidon me chale aate they???


2- hairat hai ki jaahil muqallid is gappko sahi maante hain aur iske saath saath nabi(sws) ko ilm e gaib waale bhi maante hain, jabki aap ilme gaib rakhne waale hote to rafayadain karwaane ke bina bhi jaan sakte theyki falan falan shakhs masjid me but(idol) le aaya hai..


3- but(idol) ki giraane they to yah, takbeer e tahrima kahte waqt jo rafulyadain ki jaati hai aur usi tarah ruku aur sajde ke dauran bhi gir sakte they, iske liye alag se rafulyadain ki sunnat jaari karne ki koi zarurat nahi thi….


4- but parast bhi kitne jaahil they ki but jebon me bhar ke laane ke bajaaye unhe bagalon me daba laaye??


5- beshak hi jaahil log aur unke peshwa(imam,pee r,murshid) yah bataane me nakaam hain kh unke farman ke mutabik agar rafulyadain ke dauraan but parast ki bagalon se but(idol) gire they to phir aapne unhe kya saza di thi??


Asal yah kahani sirf muqallidon ka gada huwa afsaana hai, jiska haqiqatke saath zara sa bhi talluq nahi hai………

[dil]


Rafayadein Na Karne walo Ki Daleel Ka Post Martam ,


Jis Hadeeso se Rafayadein na karne ki Daleel li jaati hai un ka Post Martam Padhe ,


1st Hadees – Zabir bin Sumura raz, bayan karte hai ke Nabi saw , ne farmaya kya baat hai ke Main tum kois tarah Haath uthate dekh ta hun goya ki woh sharkash Ghude ki Dumo hai ? Namaz mein shukun ikhtiyaar karo ,
[Muslim , kitab ur Salath ,Hadees no 430]


Tahqeeq- Is Hadees mein us jagah ka zikr nahi jis par Sahaba raz , Haath utha rahe the or Nabi saw unhe mana farmaya , Zabir bin Sumura raz hi se Muslim sarif mein usi Hadees ke baad hi 2 riwayat or bhi hai jo baat ko pooritarah waaze kar rahi hai ,


1- Zabir bin Sumura raz , farmate hai Nabi saw , ke saath jab Namaz padhte to Namaz ke Khatam mein Daayen Baayen


” asSalamu Alaykum wa Rahmattullah” kahte hue Haath se Ishara bhi karte ,yeh dekh kar Aap saw , ne farmaya tum apne Haath se is tarah Ishara karte ho jaisa sarrir adyal Ghuda ke Dume hilti hai , tumhe yahi kaafi hai ke apne Ranno par Haath rakhe hue Daayen or Baaye mud kar ” asSalamu Alaykum wa Rahmattullah ” kaho ,
[Muslim , kitab us Salath ,Hadees no 431]


2- Zabir bin Sumura raz , ka bayan hai hum Nabi saw , ke saath Namaz ke Khatam mein
” asSalamu Alaykum wa Rahmattullah” kahte hue Haath se Ishara bhi karte ,yeh dekh kar Aap saw , ne farmaya tumhe kya hoga ki tum apne Haath se is tarah Ishara karte ho jaisa sarrir adyal Ghuda ke Dum hai , tum Namaz ke khatam par sirf zuban se ” asSalamu Alaykam waRahmattullah kaho or Haath se Ishara na karo ,
[Muslim , kitab us Salath ,Hadees no 431]


Imaam Nawbi rh , apne kitab “al Mazmua” mein farmate hai ke Zabir bin Sumura raz ki is Hadees se Ruku mein jaate or uthte waqt Rafayadeinna karne ki Daleel lena aazib baat hai or Sunnaton se jahiliyat ki buri kism hai , kyon ke yeh Hadees Ruku ke jaate or uthte waqt ki Rafayadein ke baare mein nahi , balke Tashahudmein salam ke waqt Dono Haato se Ishara karne se manahi ke baare mein hai Muhadeseen or jin ko Muhadeseen ka saath thoda sa bhi talluk hai , unke darmiyan is baare mein koi Ikhtilafh nahi , iske baad Imaam Nawbi rh , ne Imaam Bukhari rh , ka Qaool nakal kiya hai ke is Hadees se ba’z jahil logo ka Daleel pakad na sahi nahi , kyon ke yeh salam ke waqt Haath uthane ke baare mein hai or jo Aalim hai woh istarah ki Daleel nahi pakad ta , kyon keyeh waaze or mashur baat hai, is mein kisi ka Ikhtilaf nahi , or agar yeh baat sahi hoti to Namaz ke shurumeinyani Takbeer Tahrima ke waqt Rafayadein or Eid ka Rafayadein bhi mana ho jata , magar is mein khash Rafayadein ka bayan nahi kiya gaya hai ,


Imaam Bukhari rh , farmate hai un logo ko is baat se Daar na chahiye kewoh Nabi saw par woh baat kah rahe hai jo Aap ne nahi kahi , kyon ke Allah Taa’la Farmata hai ,


Pas un logon ko jo Nabi saw , ke mukhalifat karte hai is baat se daar nachahiye ke unhe Dunya mein koi Fittna ya Aakherat mein dukh dene wala aazab na ho jaye ,
[Surah 24 an-Noor ,Aayat no 63 ]


2nd Hadees- Abdullah bin Masood raz ne farmaya kya main tumhe Nabisaw ki Namaz na batao ? Phir unhone Namaz padhi or Haath nahi uthaye magar pahli martaba ,
[Abu Daood ,Kitab us Salat ,Hadees no 748 ]
[Tirmizi , kitab us Salath ,Hadees no 257 ]TahqeeqImaam Abu Daood rh , is Hadees ke baad farmate hai ,
Is Hadees in Alfaz ke saath sahi nahi hai ,
[ Muslim , kitab us Salat Hadees no 255 ]


1- Jabke Imaam Tirmizi rh , ne Abdullah bin Mubarak rh , ka Qaool nakal kiya hai ke ,
Abdullah bin Masood raz ke Rafayadein ka Tark karnd wali Hadeessabit nahi hai ,
[ Muslim , kitab us Salath ]
[Tirmizi , kitab us Salath
Hadees 255 ]2- Ibn Hibban rh , ne to yaha tak likh diya hai ke is Hadees mein bahut si kamiyan hai jo isi batil bana rahi hai jaise is mein Sufyan suri Mu-Dallish haior Aan se riwayat kar te hai Mu-Dallishki Aan wali riwayat tafarud ki surat mein Da’eef hai ,

[dil]


TARK RAFAYADAIN AUR UNKI AHADEES KA JAAYEZA , No.1


SAYADNA IBN MSASUD RZ ,
“Kya main tumhe rasul saw ki namazpadhau? pas aapne namaz padhi aur sirf pahli martaba haath uthaye”
[tirmizi, 257, aur mishkaaq: 809]
(BEHEQI, MASNAD AHMED, NASAI, TIRMIZI, TAHAWI, MUSANNAF IBN ABISHIBA)


ye Sanad aur Matan ke Lehaz Se ek Hiriwayat hai Lekin Mukallid (HANAFI) log ise 8 riwayat batate hain.

Dekhiye Detail:


SAYADNA ABDULLAH IBN MASOOD RZ ,
alqamat ,
ABDUR RAHMAN BIN ASWAD ,
AASIM BIN KALEEB ,
SUFIYAN SOORI ,
Wakee’e Abdullah bin mubarak
(Sunan Nasai, j. 1, p 117)


i) Mohammed bin ismail (beheqi, j. 2,page 78)
ii) Amed bin Hambal (masnad ahmedj.1, page 388)
iii) Mehmood bin geelan (nasai, j. 1, page 120)
iv) Hannad (tirmizi, 59)
v) Naeem bin Hammad (tahawi, j. 1, page 154)
vi) Usman bin abi shiba (abu dawood,j. 1, page 109 aur MUSANNAF IBN ABI SHEBA J. 1, PAGE 136)


NOTE : 
IS SILSILA SANAD PAR GAUR KAREIN:


SUFIYAN SOORI TAK EK HI RAAWI HAI.
AUR SUFIYAN SOORI SE 2 LOG RIWAYAT KARTE HAIN:


A) IMAM ABDULLAH IBN MUBARAK
B) IMAM WAKEE’


AUR IMAM IBN MUBARAK SE SIRF EK HI RAAWI (SAWEED) NAQAL KARTA HAI, 
JABKE IMAM WAKEE’ KE 6 SHAGIRD (STUDENTS) hain.


Ahle Hadees ka aiteraaz IBN MUBARAK AUR WAKEE’ SE UPPAR KI SANAD PAR HAI,


PAHLA AITERAZ:
AASIM MUNFARD HAI AUR IMAM ALI BIN MADINI KAHTE HAIN KE JAB AASIMMUNFARD HO TO HUJJAT NAHI ,
[MIZAN J. 2, PAGE 356 AUR TEHZIB J. 5,PAGE 56]


DOOSRA AITERAZ:
IS RIWAYAT KO IMAM SUFIYAN SOOR NE MUKHTASAR (BRIEF) KIYA HAI ,

IMAM ABU HATIM FARMATE HAIN:
YAHI YE HADIS KHATA HAI KAHA JATA HAI KE SOORI KO ISME WAHEM HUA HAI, KYUNKI EK JAMAT NE AASIMSE IN ALFAZ ME RIWAYAT KI HAI KE NABI SAW NAMAZ SHURI KI AUR RAFAYADAIN KIYA PHIR RUKU KIYA AUR TATBEEQ KI AUR APNE DONO (HATHO) KO GUTHNO KE DARMIYAN RAKHA, KISI RAWI NE IMAM SOORI WALI BAAT BAYAN NAHI KI ,
[ILLAL HADEES, J. 1, PAGE 96]


TEESRI BAAT KE:
IMAM SOORI NE TEHDEES KI SARAHAT NAHI KI BALKE MAN-AN MARWI HAI, AUR MUDALLIS KI RAWI SAMAA KI SARAHAT KE BAGAIR ZAEEF HOTI HAI.,
HANAFIO KA EK AITERAAZ: BUKHARI ME SOOFIYAN SOOR AN SE RIWAYAT KAR RAHE HAIN:


REPLY: IN TAMAM HADIS (BUKHARI KI) ME SUFIYAN SOORI KI ASNAD ME SAMA’A KI SARAHAT HAI:

CHUNANCHE AIMA JARAH WA TADEEL NE WAZAHAT KI HAI KE IBN MASOOD RZ KI MAZKURA RIWAYAT ZAEEF HAI,


TAFSEEL DEKHO:
1) Imam abdulla bin mubarak farmate hain, LAM YASBIT hadis ibn masood yani ibn masood rz ki taraf ye mansoob ye riwayat saabit nahi ,
[tirmizi, j. 1, page 59,] 
[walilafz laho, at tehqeeq ibn jauzi j, 1, page 278,]
[Tanqeeh ibn abdul hadi, j. 1, page 278]
[Majmooh sharah mohazzab noowawi j. 3, page 403,]
[Al-mughni ibn qadama j. 1, page 295,]
[Neelul Autaar shokani, ji. 2, page 180]2) Imam Shaaaafi ne is riwayat ko radd kar diya tha ke ye saabit nahi
[fathul baari, j. 2, page 175]
[Zarqaani Sharah Muwatta j. 1, Page 158]3) Imam Ahmed Bin hambal rz ne is riwayat ko zaeef qarar diya hai.
[At tamheed j. 9, page 219,]
[Talkhees habeer j. 1, page 222]


4) Imam Abu hatim ne bhi ise zaeef qarar diya hai.[Illal hadees j. 1, page 96]5) Imam Daruqutani farmate hain, LAM YASBAT (ye riwayat) saabit nahi.
[Al allas darqutani, j. 5, page 172-173]6) Imam Ibn hibban farmate hain”yani ye riwayat sab se ziyadah zaeef hai kyunki iski illatein hain jo ise baatil qarar deti hain:
[At Talkhees Habeer j. 1, page 122]7) Imam Abu dawood farmate hain,
“ye riwayat ek taweel hadis ka ikhtisaar hai, aur in alfaaz ke saath yeriwayat sahih nahi hai:

[Abdu dawood Hadis 748 ] 
[Matbua darus salam AUR abu dawod j. 1, page 116,]
[Batashee Maulana Hasan khan Deobandi Matbooa Maktaba imdadiya multan][AUR abu dawood aunul mabood j. 1, pag 173]
[AUR abu dawod ma mazal majhood j. 1, page 21][AUR abud dawood j. 1, page 173]
[Matbooa Halb 1952 iswi AUR MISHKAAT page 77,]
[AUR Tahqeeq fi ikhtilaful hadis j. 1, page 278,]
[TAMHEED J. 9, PAGE 220,]
[TALKHEES HABEER J. 1, PAGE 22]8) iMAM YAHYA BIN AADAM FARMATEHAIN, 
ZAEEF HAIN 
[DEKHO TALKHEES HABEERJ. 1 PAGE 222]9) Imam abdubakar bazaar farmate hain: 
ye hadis saabit nahi aur hujjat bhi nahi:
[Tamheed page 220-221]10) Imam Mohammed bin Wazaah farmate hain: 
Rafayadain na krne ki tamam riwayatzaeef hain:
[Tamheed j. 9, page 221]


11) Imam bukhari rz farmate hain: 
YE RIWAYAT ZAEEF HAI:
[TALKHEES HABEER J. 1, PAGE 222,]
[MAJMOOA SHARAH MOHAZZAB J. 3, PAGE 402]
[JUZZ RAFAYADAIN; PAGE 34]12) Imam Qataan fasi ne is ziyadat (dobara na karne) ko khata qarar diya hai
[nasb raaya j. 1, page 395]13) Imam ibn Malqan ne zaeef qarar diya hai;
[Albadr munir j. 3, page 492]
[Haashiya juzz rafayadain shaikh sooripage 88]14) Imam Haakim ne zaeef kaha
[tehzibus sanan j. 2, page 449]
[ibn qayyim mukhtasar khalafiyatj. 1, page 378]15) Imam noowi ne (thezibus sanan, j. 2, page 449)
16) Imam darmi
[thezibus sanan, j. 2, page 449]


17) Imam Beheqi ne bhi
[Mukhtasar khalafiyat j. 1, page 378]18) Imam Mohammed bin Nasr Marozi ne
[nasbur raaya j. 1 page 395]


19) Imam Ibn qadama maqdasi(Almughni j. 1, page 29520) Imam Ibn Abdul Barr ne
(Tamheed j. 9, page 221-222, aru maraat j. 3, page 84)


YE TAMAM BUZURG HASTIYA UMMAT MARHUMA KE NAZDIK SAQA WA MUSTANAD HAIN,


INLOGO KA IS RIWAYAT KO BIL ITTEFAAQ ZAEEF WA MALOOL QARAR DENA IS BAAT KA KHULA SABOOT HAI KE YE RIWAYAT ZAEEF HAI:


to socho itne ziyada aima logo ne is riwayat ko zaeef qarar diya. 
ab itne mohaddisin ke zaeef qarar dene ke muqaable me


IMAM TIRMIZI KE HASAN KAHNA kya kaam ka??????????


aur haan imam tirmizi rh hadis ko hasan kene me bhi mutasaahil hain. 
chunanche ulema usool ka mashoor qaul hai: 

:tirmizi hadis ko hasan kahne me mutasaahil hain’
(Fatehul baari: 9/62)


CHAUTHI BAAT:

khud hanafi ulema sayadna ibn masood raz ki in baato ko nahi maante: maslan:


i) sayadna ibn masood raz bagair Azaan wa iqaamat ke namaz padhne ke qaail wa faail the ,


dekho: (kitabul asaar, by mohammed bin hasan sheebani, page 60, mutarjum)


ii) bawaqt ruku ghutno par haath rakhne ke bajaye khutne ko darmiyan haath rakhte the ,


dekho (kitabul asaar, page 69)


iii) Imamat ke waqt aage khade honeke bajaye saf ke darmiyan khade hote the.


dekho (kitabul asaar page 69)


Imam mohammed rh. (imam abu hanifa ra ke shagird) (student) ye sabbaatein naqal karne ke baad likhte hain “hum sayadna ibn masood raz ke qaul par amal nahi karte”


dekho (kitabul asaar page 69)


to socho rafayadain ke masle me kyun ek zaeef riwayat ko pakad kar baithe hain. jahan imam tirmizi ne is riwayat ko HASAN KAHA HAI. iske bawajood wo khud rafayadain karte the, aur isi ke qaail the. aur jahan imam tirmizi ra ke is qaul ke baad apni kitaam me tariqa-e-namaz bayan karte hain to waha rafayadainpar 10 sahab kiram ka ijmaa bayan karke apni mohar sabat karte hain keyahi nabi saw ki sunnathai.


vi) masla aamin biljaher wali hadis sufiyan soori ki waja se zaeef qarar dete hain. jaisa ke dars tirmizi (1/521)me maulana taqi usmani ne kaha hai, to yaha sufiyan soori ki hadis ko hasan kyu qarar diya jata hai agar aisa hai to phir aameen bil jaher ka moaqquf apnana padega.


PAANCHWI BAAT:


iMAM NAWAWI FARMATE HAIN;


hamare sathiyo ne kaha hai ke agar ye riwayat sahih ho to iski taweel waajib ahi to iska maani ye hwa ke namaz ke ibtida me iftitah ke waqt dobara rafayadian na karte aur na hi munfard rakaat baqiya ko shuru karte waqt me karte the aur ye tawildo ahadis ko jama karne ke liye tayyun hogayi:


(alm majmooa sharah mohazzab j. 3, page 403)


DEOBANDIYO KE SHAIKH AKBAR IBN ARBI LIKHTE HAIN:


“YANI IBN masood aur bara’a bin aazib se marwi riwayat ka ziyada se ziyada ye mafhoom hai ke aap saw takbeer tehrima ke waqt ek baar rafayadain karte ek se ziyada bar na karte yani takbir tehrima ke waqt ekbar hi rafayadain karte dobara nahi karte.


(Al fatohaat makkiya j. 1, page 527 baat 69, taba darul ahya 1998)


aur suno deobandi ibn arabi ko SHAIKH AKBAR QARAR DETE HAIN:


DEKHO (TAREEKH DAWAT WA HAZIMAT, J. 5, PAGE 414


BUADAR NAWA PAGE 652,


FAIZUL BAARI J. 1, PAGE 174
[dil]


TARK RAFAYADAIN AUR UNKI AHADEES KA JAAYEZA , No.2


SAYADNA BARA’A BIN AAZIB RZ: 
“RASUL SAW JAB NAMAZ SHURU KARTE TO DONO HATH KANO K QARIB TAK LEJAKAR RAFAYADAIN KARTE PHIR (KISI JAGA) NA KARTE”
(ABDU DAWOD, TAHAWO, ABDUR RAZAD, MASNAD ABU YALA, DARQUTANI, MASNAD AHED ETC.)


HANAFI LOG ISE BHI 8 RIWAYAT QARAR DETE HAIN:
IS RIWAYAT KI SANAD KO DEKHIYEI PHIR ……….

SAYADNA BARA’A BIN AAZIB RZ ,

ABDUR RAHMAN BIN ABI LAILA


YAZEED BIN ZABI ZIYAAD (PHIR INSE 8SHAGIRD (STUDENT) RIWAYAT KARTE HAIN:

[1] Ismail bin zakariya (darqutani j. 1, page 393)
[2] Shoba darqutani page 393 aur MASNAD AHMED J. 4, PAGE 303
[3] SHAREEK (ABDU DAUD PAGE 109)
[4] SUFIYAN (TAHAWI PAGE 154)
[5] IBN IDREES (MASNAD ABU YALA J. 3,PAGE 249)
[6] HASHEEM (MASNAD ABU YALA, J. 3,PAGE 248)
[7] IBN AINIYA (ABDUR RAZAK, J. 2, PAGE 71)
[8] IBN ABI LAILA (DARQUTANI, J. 1, PAGE 294)


Yazeed se SUMMA LAM YAUD (yani dobara rafayadain na kiya) 
ke alfaaz marwi asnaad me sama’a ki sarahat nahi LEKIN


IMAM SHOBA KI RIWAYAT ME SAMA’AKI SARAHAT HAI MAGAR ISME SUMMALAM YAUD (yani dobara rafayadain na kiya) KE ALFAAZ NAHI HAIN:


AUR YE MUSALLAMA USOOL HAI KE ADAM ZIKR SE ADAM SHAI LAAZIM NAHI AATA.


YAZEED majrooh wa mutakallim fiya hai 
ispar hafze ki bina par kalam hai: aurin imamo ne JARAH KI HAIN:
(BAQI HADIS AUR AHLE HADIS PAGE 733)


[1] So’aba (jarah wa tadeel, j. 9 page 265
[2] Abu hatim razi ne (jarah wa tadeel,j. 9 page 265)
[3] Yahya bin moeen ((jarah wa tadeel, j. 9 page 265 aur Walkamil ibnadi, j. 7, page 2729)
[4] Abu Zara’a (Zo’fa kabeer, j. 4, p 300)
[5] Abdullah bin mubarak (Zo’fa kabeer, j. 4, p 300)
[6] Wake’e ((Zo’fa kabeer, j. 4, p 300))
[7] Abu Usama (Zo’fa kabeer, j. 4, p 300)
[8] Al Uqaili ((Zo’fa kabeer, j. 4, p 300)
[9] An Nasai (Zo’fa wamatrookin, tarjuma 65)
[10] Al Jauz Jaani (Ahwal rijal raqm 135)
[11] Ahmed bin hambal (kitabul illal wamarfat rijal, j. 2, page 33)
[12] Ibn Adi (Al kaamil, j. 7, page 2730)
[13] Ibn Hazam (Al Muhallah, j. 7, page 484)
[14] Al Beheqi (Sunan Kubra, page 26)
[15] Haishimi (Majmuz zawaaid, page 71)
[16] Ibn Kaseer (tafseer ibn kasir, j. 2, page 98 aur page 112, j. 2, page 208)
[17] Ibn Turkamani (Al johar naqi j. 2,page 208)
[18] Abu dawood (tehzibul kamal j. 3, page 1534)
[19] Ibn qaane’e (Tehzeebut tahzeeb,j 11, page 330)
[20] Alhakim abdu ahmed ((Tehzeebuttahz eeb, j 11, page 330)
[21] Albardeehi ((Tehzeebut tahzeeb, j 11, page 330)
[22] Ibn Khuzaima (Tehzeebut tahzeeb, j 11, page 330)
[23] Darqutani (Tehzeebut tahzeeb, j 11, page 330)
[24] Ibn Fazeel (Tehzeebut tahzeeb,j 11, page 330)
[25] Ibn Hajar (tehzibut tahzib)
[26] Az Zehbi (Al Mughni fi zo’faa (7101)
[27] Ibn Madeeni (Al Zofaa kabeer uqaili, j. 4, page 380)
[28] Sufiyan bin ainiya (al aam shaafai,j. 1, page 104)
[28] Ibn Hibban (Al Majrooheen j 3, page 99)
[30] Al haakim Abu Ubaidullah (Nasburraaya, j. 1, page 402)

Sococho itne aima jarah wa tadeel neinko zaeef taslim kiya hai, aur ispar jarah soo-e-hifz ki bina par hai.


AUR EK BAAT:
YAZEED KUKHTALAT BHI HAI, JAISA KEIBN HIBBAN AUR IBN SAAD NE SARAHAT KI HAI.
[TEHZEEBUT TAHZEEB,]


AUR YE RIWAYAZ ISNE IKHTELAAT KE ZAMANE ME BAYAN KI HAI:


IMAMM ABU DAWOOD FARMATE HAIN:
YANI “IMAM SUFIYAN FARMATE HAIN KE ISKE BAAD HAME KOOFA ME INHO NE summa la yaud (yani iftitah ke alawa rafayadain na karte) KE ALFAAZ KAHE,


IMAM DAWOOD FARMATE HAIN KE YAZEED SE YAHI RIWAYAT, HASHIM, KHAALID, IBN IDREES NE BHI RIWAYATKI MAGAR INKI RIWAYAT ME la yaud (yani iftitah ke alawa rafayadain na karte) NAHI HAIN:
[ABU DAWOOD, J. 1, PAGE 109]
[dil]


TARK RAFAYADAIN AUR UNKI AHADEES KA JAAYEZA , No.3


SAYADNA ABDULLAH BIN UMAR RZ ,
Hazrat Abdullah bin umar rz se riwayat hai k nabi saw namaz shuru farmate waqt rafayadain karte phir dobara nahi karte:
[khilafiyat beheqi bahawala nasbur raaya, j. 1, page 404]


REPLY:


a) Allama zaili hanafi ne is riwayat ko nakal karne ke baad likha hai:
Ibn qayyim farmate hain, jinse hadis ki khusboo door se soonghi hai wo allah ki qasam khakar gawahi deta hai ke ye hadis mauzoo hai.
[almanaar almuneef fi sahih wa zaeef, page 138]b) Haafiz ibn Hajar farmate hain ke yeriwayat maqloob wa mauzoo hai,
[at talkhees alhabeer j. 1, page 222]c) Imam Beheqi Musannif Khilafiyat se lekar abdullah bin aun kharaz tak sanad maloom nahi, ibn aun 232 hij. ko faot hue 
[tarikh bughdad, j. 1, page 36]


jabke imam Beheqi 384 ko paida hue
(seerul ala nabla, j. 11, page 529) darmiyan me taqriban 150 sal ka farqhai.

Jazak Allah Khair to http://sheikhjaveed.wordpress.com

0 comments:

Post a Comment